Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Vot accesible

Vot accesible

Procediment de votació accessible per a persones cegues o amb discapacitat visual Reial decret 1612/2007

Qui pot utilitzar aquest procediment?

Les persones cegues o amb discapacitat visual, inscrites en el cens electoral, que sàpiguen utilitzar el sistema braille i que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguin afiliats a l’ONCE poden sol-licitar el kit de votació accessible que conté paperetes i sobres electorals estàndard acompanyats de documentació complementària en braille.

El kit de votació accessible es lliurarà a cada sol.licitant el dia de les eleccions en la mesa electoral en la qual li correspongui votar.

La sol-licitud

El vot accessible se sol.licita mitjancant una trucada al telèfon gratuit del Ministeri de l’Interior 900 150 000 entre els dies 2 i 29 de abril (tots dos inclusivament)

Les dades que el sol·licitant ha d'aportar perquè el dia de les eleccions rebi a la Mesa electoral corresponent el kit / maletí de votació accessible són:

  1. S’haurà de facilitar el nom cognoms del votant, domicili, número de DNI i un telèfon de contacte
  2. Que sàpiguen llegir braille i que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o que siguin afiliats a l'ONCE.

El dia de la votació

L’elector es personarà el dia de les eleccions a la seva mesa electoral on, prèvia presentació del DNI, se li lliurarà el kit de votació accessible sol.licitat

La utilització d’aquest procediment és voluntària, així els electors cecs o amb discapacitat visual poden continuar sent assistides per una persona de la seva confianca el dia de les eleccions.

El kit de vot accessible conté tot el necessari per a garantir el dret a vot amb autonomia i en secret:

  1. Paperetes electorals i sobres de votació iguals als que utilitza tot l’electorat.
  2. Documentació complementària en braille amb instruccions sobre el contingut del kit i la seva utilització.

El vot

Amb el kit de votació accessible, aquests electors podran dirigir-se als espais habilitats, prop de la mesa electoral, per a poder-hi manegar la documentació amb garanties de privadesa. També poden portar-se el kit fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

A continuació l’elector es dirigirà a la mesa electoral on haurà de mostrar el seu document d’identificació:

  • DNI (no és vàlid el resguard de DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia)
  • Passaport.

Després de la votació es recomana l’elector que s’emporti el kit de votació, juntament amb tot el material sobrant, a fi d’assegurar el secret del vot emès.