Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Voto accesible

Voto accesible

Procedemento de votación accesible para persoas cegas ou con discapacidade visual Real Decreto 1612/2007

Quen pode utilizar este procedemento?

As persoas cegas ou con discapacidade visual, inscritas no censo electoral, que saiban utilizar o sistema braille e que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% ou sexan afiliados á ONCE poden solicitar o kit de votación accesible que contén papeletas e sobres electorais estándar acompañados de documentación complementaria en braille.

O kit de votación accesible entregarase a cada solicitante o día das eleccións na mesa electoral na que lle corresponda votar.

A solicitude

O voto accesible solicítase mediante unha chamada ao teléfono gratuíto do Ministerio do Interior 900 150 000 entre os días 2 e 29 de abril (ambos inclusive).

Os datos que o solicitante debe proporcionar para recibir o kit de votación accesible o día das eleccións é:

  1. Deberase facilitar o nome e apelidos do votante, domicilio, número de DNI e un teléfono de contacto.
  2. e que saben ler braille e que recoñeceron un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento ou que están afiliados á ONCE.

A votación

O elector acudirá o día das eleccións á súa mesa electoral, onde lago da presentación do DNI se lle entregará o kit de votación accesible solicitado.

A utilización deste procedemento é voluntaria, así os electores cegos ou con discapacidade visual poden seguir senda asistidas por unha persoa da súa confianza o día das eleccións.

O kit de voto accesible contén todo o necesario para garantir o dereito a voto con autonomía e en segredo:

  1. Papeletas electorais e sobres de votación iguais aos que utiliza todo o electorado.
  2. Documentación complementaria en braille con instrucións sobre o contido do kit e a súa utilización.

A votación

Co kit de votación accesible, estes electores poderán dirixirse aos espazos habilitados, preto da mesa electoral, para poder manexar alí a documentación con garantías de privacidade. Tamén poden levar o kit fóra do local electoral e regresar máis tarde a emitir o voto.

A continuación o elector dirixirase á mesa electoral onde deberá mostrar o seu documento de identificación:

  • DNI (non é válido o resgardo de DNI en trámite, pasto que nel non aparece a fotografía).
  • Pasaporte.

Despois da votación recoméndase ao elector que leve consigo o kit de votación, xunto con todo o material sobrante, a fin de asegurar o segredo do voto emitido.