Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Persones que integren la mesa electoral

Les meses electorals formen part de l'Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

A la mesa electoral, li correspon presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini.

La mesa electoral està composta per un president o una presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada ajuntament, i els tria el ple municipal, mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. No hi ha objecció perquè el sorteig esmentat es puga fer davant la junta de govern local, en cas que el ple de l'ajuntament li haja delegat aquesta competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure; si bé, a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es pot manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran excloses aquelles persones que arriben a la majoria d'edat en el termini comprés entre la formació de les llistes de votants i la votació.

El president o la presidenta han de tindre el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada persona que forme part de la mesa electoral (dos per cada vocal, i dos suplents més per al president o presidenta de la mesa).

Per a les eleccions del 26 de maig de 2019, els sortejos es realitzen entre els dies 27 d'abril i 1 de maig de 2019.

A les persones designades pel ple municipal, se'ls notifica que han sigut triades per formar part de la mesa electoral durant els tres dies següents al sorteig, és a dir, entre el 27 d'abril i el 4 de maig, encara que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació, els serà proporcionat un Manual d'instruccions per a les persones que integren les meses electorals

La designació com a persona triada per formar part de la mesa per a un procés electoral no comporta la continuïtat per al següent, encara que res impedisca que, en virtut del sorteig, puga ser triada de nou en processos consecutius.