Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Permisos i dietes

Les persones que integren la mesa per a les eleccions del 26 de maig han de complir amb les seues obligacions el dia de la votació, amb independència de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors i les treballadores per compte d'altri i els funcionaris i les funcionàries que formen part de la mesa electoral, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas tenen dret a una reducció de la seua jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Per facilitar el compliment dels deures de les persones que integren la mesa, el torn de nit que comença el dia 26 de maig s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de 5 hores de la jornada de treball es pot exercir en el torn de nit següent del treballador, sempre que aquest torn s'inicie el dia immediatament posterior al de les eleccions del 26 de maig.

Els membres de les meses electorals cobren una dieta de 65 €.

Si alguna de les persones suplents ha d'exercir la funció per absència de la persona titular, té dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, així com a la dieta. No escau la concessió d'aquests drets si aquesta persona no arriba a ocupar el seu lloc en la mesa electoral