Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Seguretat Social

Amb independència de la seua condició individual (ja siga persona treballadora, pensionista, desocupada...), tota persona que siga designada per exercir funcions (tant titular com suplent) d'una mesa electoral amb motiu de la celebració d'un procés electoral està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscos que deriven de la seua condició de titular o suplent d'una mesa electoral i que tinguen relació directa amb l'acompliment de les seues funcions, inclòs l'accident “in itinere”; les lesions que puguen patir tenen la consideració d'accident de treball.

Les prestacions a les quals es té dret són les següents:

* Assistència sanitària.

* Prestacions complementàries.

* Prestacions econòmiques.

* Servicis socials.

En el cas que siga necessària l'assistència sanitària, la persona afectada o, si no està, els seus familiars o la resta de les persones que formen part de la mesa electoral, han de comunicar a la Delegació o Subdelegació del Govern, al més prompte possible, les dades següents:

* Dades personals de la persona afectada.

* Mesa de la qual formava part.

* Accident i lloc en què es va produir.

* Centre on va ser atesa.

La Direcció General de Política Interior, en comunicació amb les delegacions i subdelegacions del Govern, s’ha d’encarregar de fer les gestions oportunes amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social a fi que s'agilite i es facilite la protecció que cal dispensar.

Quant a la resta de prestacions diferents de l'assistència sanitària (prestacions complementàries, prestacions econòmiques i servicis socials), també aquestes s’han de posar en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.